Registeration For Vietnam

Your Message

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

HEALTH SITUATION

Bạn có bị thương tật hay có vấn đề về sức khỏe chúng tôi cần phải biết

You have any injury or health issue we need to know about it

THANH TOÁN HỌC PHÍ

TUITION PAYMENT

Tài khoản ngân hàng số:

Bank account number

Tên bên thụ hưởng:  CÔNG TY TNHH ARYAN

Beneficiary name: ARYAN LIMITED COMPANY

Ngân hàng bên thụ hưởng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Beneficiary bank: Vietcombank (VCB) , Hochiminh city, Vietnam

Vui lòng cho chúng tôi biết bạn chọn loại học phí nào để thanh toán

Please let us know your preference regarding tuition payment you will pay

Nếu đơn đăng ký học của bạn được chấp thuận, phí đăng ký USD 500 sẽ được thanh toán để giữ chổ. Phí đăng ký này không được hoàn trả.

If your application is accepted, a registration fee of USD 500 is due to reserve your place. This registration is non-refundable.

Quy định về thanh toán và hủy

Terms of payment and cancellation

Thanh toán trước đến hạn vào ngày 06 tháng 03 năm 2019 và 06 tháng 04 năm 2019

Full Early Bird tuition is due by 06 March 2019 and 06 April 2019

Nếu có vấn đề về sức khỏe hay vấn đề tương tự mà học viên không thể tham gia khóa học và cung cấp chứng cứ liên quan, 60% số tiền trả trước trừ phí đăng ký sẽ được hoàn trả nếu chúng tôi nhận được đây dủ hồ sơ 45 ngày trước ngày khai giảng khóa học.

If, for a medical or other alter reason, the student is unable to participate in the training and can provide proof, 80% of the paid amount minus the registration fee will be refunded if cancelled 45 days or more before the event.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TERMS AND CONDITIONS

Tôi, tư cách là học viên của chương trình đào tạo giáo viên yoga, tôi nhận thức được rằng việc tham gia chương trình đào tạo yêu cầu một mức độ nhất định của tình trạnh sức khỏe. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự nguyện cho rằng đó là trách nhiệm của tôi để đánh giá mức độ phù hợp về sức khỏe của tôi và những rủi ro và tổn thương gắn liền với việc thực hành yoga và việc tham gia khóa học. Tôi tự nguyện cho rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro của những thiệt hại gây ra do việc tham gia các hoạt động của khóa học.

 

I, as a participant of this yoga teacher training course, I am aware that participating in the training requires a certain level of fitness and general physical health. I acknowledge and voluntarily assume my responsibility to assess my level of fitness and general health and the risks of serious injury that are associated with any kind of practices and participation in yoga teacher training activities. I voluntarily assume full liability and accept the risk of harm as a result of my participation in the various activities in this program.